Wola powszechna w filozofii politycznej

ISBN: 978-83-231-2881-6
Liczba stron: 467
Rok wydania: 2012
Wydania: 1

Janusz Grygieńć

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie wykładowca na Politechnce Koszalińskiej. Autor pracy Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej (2009), szeregu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz przekładów prac naukowych. Współzałożyciel i wieloletni członek redakcji czasopisma naukowego „Dialogi Polityczne” (obecnie „Political Dialogues. Journal of Political Philosophy and Theory”). Badacz idealizmu brytyjskiego, Nowego Liberalizmu, a także demokracji partycypacyjnej.

Książka jest poświęcona kategorii woli powszechnej oraz roli, jaką można przypisać jej niektórym odczytaniom w kontekście współczesnej filozofii politycznej. Autor śledzi narodziny i rozwój tej idei w czasach antycznych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych, najwięcej miejsca poświęcając w tym kontekście myśli Jeana Jacquesa Rousseau – niekwestionowanego pioniera upolitycznienia volonté générale – oraz dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych idealistów brytyjskich (Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley, Bernard Bosanquet). Okazuje się, że prace tych ostatnich, właśnie dzięki przewartościowaniu koncepcji Rousseau, niosą pokaźny potencjał heurystyczny. Pozwalają złagodzić napięcia leżące u podstaw wielu współczesnych sporów filozoficzno-politycznych, zwłaszcza debaty między liberalną i komunitarystyczną wizją miejsca jednostki we wspólnocie.