Polska klasa średnia

ISBN: 83-229-2198-5
Liczba stron: 182
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2012 - drugie wydanie)

Henryk Domański

prof. dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Od lipca 2000r. jest dyrektorem tej placówki. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor książek, takich jak: Społeczeństwa klasy średniej (1994), Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec pracy zawodowej kobiet w 23 krajach (1999), Prestiż (wyd. 1 — 1999), Women on the Polish Labour Market (2001), Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych (2002), 0 ruchliwości społecznej (2004), Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne (2007), Struktura społeczna (2007), Sociological Tools. Measuring Occupations (2009). Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research & Methods”, poświęconego metodologii badań socjologicznych.

Monografia poświęcona jest procesom rozwoju klasy średniej w Polsce. Autor, wybitny specjalista w dziedzinie problematyki uwarstwienia i podziałów klasowych w społeczeństwie polskim, czyni przedmiotem wnikliwej analizy swoistość tworzenia się, rozwój, perspektywy i szanse polskiej klasy średniej - tej kategorii w strukturze społecznej, którą powszechnie uważa się za główną siłę napędową i wskaźnik stabilności gospodarki rynkowej. Przełomowe wydarzenia w Polsce w roku 1989 stworzyły szansę ukształtowania się w naszym kraju nowoczesnej klasy średniej. Jednakże kilkanaście lat transformacji nie wystarczyło, aby proces ten dokonał się w pełni. Jest to ciągle klasa w procesie stawania się, a jej losy w Polsce są wyraźnie obciążone zarówno dziedzictwem kilkudziesięciu lat realnego socjalizmu, jak i daleko wcześniejszą, rozbiorową jeszcze tradycją inteligencji jako grupy niosącej misję ideologiczną i narodowowyzwoleńczą. Uwzględniając ten kontekst, autor przedstawia różne aspekty tworzenia się klasy średniej w Polsce (zwracając szczególną uwagę na kwestię świadomości, aspiracji i systemów wartości, orientacji normatywnych, głęboko zakorzenionych wzorów i stylów życia), odnosząc swe spostrzeżenia do danych z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.